AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Final Round) Forum

Go back to competition Start a new topic
Title Started by Date created Latest post Posts
Lời mời tham dự Sự kiện TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2 VÀ THUYẾT TRÌNH GIẢI PHÁP AI PHÁT HIỆN COVID QUA TIẾNG HO VỚI GIẢI THƯỞNG LÊN TỚI 115 TRIỆU ĐỒNG aicovidvn115m-organizers Sep 11, 2021 2 years, 5 months 1
Đăng ký sử dụng pre-trained models (NLP / Vision / Speech) aicovidvn115m-organizers Aug 05, 2021 2 years, 6 months 57
Hỏi - Đáp về việc Đăng ký sử dụng pre-trained models aicovidvn115m-organizers Aug 13, 2021 2 years, 6 months 1
Label cho data vòng Warm Up và Chung kết benht33 Sep 01, 2021 2 years, 6 months 1
Chính thức khởi động Vòng thi Private Test - Giai đoạn 2 aicovidvn115m-organizers Aug 24, 2021 2 years, 6 months 3
Khảo sát về Tài nguyên Tính toán của Đội thi (Computing resources) aicovidvn115m-organizers Aug 18, 2021 2 years, 6 months 1
Gộp Team VuiChoiCoThuong Aug 12, 2021 2 years, 6 months 1
Nhắc nhở về Hạn sáp nhập đội thi và Đăng ký pre-trained model - 14/08/2021 aicovidvn115m-organizers Aug 11, 2021 2 years, 6 months 3
Thông báo về AWS Sage Maker Workshop Training - 14/08/2021 aicovidvn115m-organizers Aug 10, 2021 2 years, 6 months 1
Công bố Bộ dữ liệu Bổ sung và Chuyên mục FAQs aicovidvn115m-organizers Aug 09, 2021 2 years, 6 months 1
Lời mời tham dự Sự kiện AICOVIDVN - Medtech-AI Networking Seminar aicovidvn115m-organizers Aug 03, 2021 2 years, 7 months 2
Lỗi team thucltt Jul 31, 2021 2 years, 6 months 9
pre-trained model tatu96 Jul 30, 2021 2 years, 7 months 5
Thông báo Quan trọng về Giai đoạn Về đích aicovidvn115m-organizers Jul 30, 2021 2 years, 7 months 1