AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Final Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Gộp Team

Kính gửi BTC,

Nhờ BTC chấp nhận việc tạo team của mình để các thành viên khác có thể tham gia vào team.

Xin cảm ơn,
V

Posted by: VuiChoiCoThuong @ Aug. 12, 2021, 6:24 a.m.
Post in this thread