AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Final Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Khảo sát về Tài nguyên Tính toán của Đội thi (Computing resources)

Thân gửi các thí sinh,

Để có thể hỗ trợ tốt nhất cho tất cả các đội thi đang tham gia xây dựng giải pháp, BTC tạo khảo sát này với mong muốn tham khảo về tài nguyên tính toán (computing resources) của các đội. Từ đó, BTC sẽ dựa vào những thông tin về nhu cầu hạ tầng, máy móc này và xem xét đưa ra những hỗ trợ phù hợp tương ứng đến các đội trong thời gian tới. Thông tin về khảo sát như sau:
- Link khảo sát: https://forms.gle/mXz5vsZprXDKYdyH9
- Hạn điền khảo sát: Thứ Năm, ngày 19 tháng 8, 2021 (23:59:59 GMT+7)
- Mỗi đội thi vui lòng cử 01 đại diện để điền khảo sát.

Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn.

Thân gửi,
BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ Aug. 18, 2021, 3:36 a.m.
Post in this thread