AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Final Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> pre-trained model

BTC cho em hỏi,
Nếu em sử dụng pretrained model do em tự train bằng data em tự xử lý thì có hợp lệ hay không?

Posted by: tatu96 @ July 30, 2021, 5:32 a.m.

Chào bạn,

BTC chấp nhận việc các đội thi sử dụng pretrained model, mô hình tự train và có hạn đăng ký pretrained model đã được thông báo ở website. Sau thời hạn đăng ký trên, các đội không được quyền sử dụng thêm pretrained model nào khác.

Các đội chú ý là pre-trained models cần được đưa ra public trước hạn đăng ký deadline của pre-trained models, điều này áp dụng cho cả public pre-trained models lẫn các model tự train:
- Với public pre-trained models, các bạn cần đăng ký trực tiếp tên model và cách access.
- Với model tự train, cần có link tới pre-trained weights, trong đó có minimal example để load models.

Những yêu cầu này nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các đội, đảm bảo khả năng Reproducibility của giải pháp. Và các đội tự train cũng đã có lợi thế được sử dụng privately đến deadline của pre-trained.

BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 30, 2021, 1:07 p.m.

em xin cám ơn câu trả lời của BTC

Posted by: tatu96 @ July 30, 2021, 2:06 p.m.

BTC cho hỏi là mình khai báo pretrained weight ở đâu nhỉ?

Posted by: tinyswish @ July 31, 2021, 12:01 p.m.

BTC cho mình hỏi là pretrained với data ở phase 1 thì chắc không cần phải cung cấp đúng không nhỉ?

Posted by: KhanhVu @ Aug. 1, 2021, 4:50 a.m.
Post in this thread