AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Final Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Label cho data vòng Warm Up và Chung kết

Cuộc thi đã kết thúc nhưng không biết BTC có kế hoạch release label cho data của vòng Khởi động hoặc vòng Chung kết không ạ ? Xin cảm ơn

Posted by: benht33 @ Sept. 1, 2021, 3:49 a.m.
Post in this thread