AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Final Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Hỏi - Đáp về việc Đăng ký sử dụng pre-trained models

BTC tạo kênh để các đội thi cùng thảo luận về việc đăng ký pre-trained models.

Chuyên mục "Đăng ký sử dụng pre-trained models (NLP / Vision / Speech)" [1] sẽ chỉ sử dụng cho việc đăng ký pre-trained models. Các câu hỏi và các câu trả lời ở thread [1] vẫn được giữ nguyên để đảm bảo toàn vẹn thông tin. Nhưng các post mới ở thread [1] mà không liên quan tới đăng ký sẽ được xoá không báo trước.

[1] https://aihub.vn/forums/22/43/

Trân trọng thông báo,
BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ Aug. 13, 2021, 12:11 a.m.
Post in this thread