SoICT Hackathon 2023 - Vietnamese Spoken Language Understanding Challenge Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Thắc mắc về dữ liệu được sử dụng

Đội em muốn tận dụng nguồn dữ liệu văn bản crawl từ internet để sinh dữ liệu đầu vào cho mô hình chuẩn hóa tiếng Việt. Không biết việc sử dụng dữ liệu crawl từ internet có vi phạm nội quy của cuộc thi không aj ?

Posted by: DuyAnh @ Aug. 20, 2023, 6:50 a.m.
Post in this thread