SoICT Hackathon 2023 - Vietnamese Spoken Language Understanding Challenge Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Thắc mắc về tài nguyên phần cứng được sử dụng

Phần cứng của cá nhân em nhé. BTC không cung cấp phần cứng.

Posted by: sangdv @ Aug. 15, 2023, 12:04 p.m.
Post in this thread