BKAI-NAVER Challenge 2022 - Body Segmentation and Gesture Recognition Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Sample submission

BTC có thể share một sample của file results.csv được không ạ?
Nếu được thì file nộp lên có điểm dương thì càng tốt ạ? Lý do là để nhóm chỉnh sửa format trong file results.csv ạ.

Cám ơn BTC.

Posted by: nero18 @ April 12, 2022, 2:48 p.m.

Dead forums, không hiểu sao btc không đưa example

Posted by: andyle97 @ April 19, 2022, 4:58 a.m.
Post in this thread