BKAI-NAVER Challenge 2022 - Vietnamese Intent Detection and Slot Tagging Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Cập nhật dữ liệu train/dev và public test

Do dữ liệu cũ có một số nhiễu trong ground truth nên BTC đã lọc lại thêm một lần nữa và cập nhật lại toàn bộ dữ liệu train, dev và public test. Các bạn từ ngày 13/4/2022 tải lại bản dữ liệu mới nhất nhé.

Posted by: sangdv @ April 13, 2022, 2:19 p.m.
Post in this thread