AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Start a new topic
Title Started by Date created Latest post Posts
Thông báo Quan trọng về Giai đoạn Về đích aicovidvn115m-organizers Jul 30, 2021 2 years, 11 months 1
Lời mời tham dự Sự kiện AICOVIDVN - Medtech-AI Networking Seminar aicovidvn115m-organizers Aug 03, 2021 2 years, 11 months 1
Về việc nhận giấy xác nhận tham gia và áo phông lưu niệm vòng khởi động briannguyen Aug 13, 2021 2 years, 11 months 1
Label cho data vòng Warm Up benht33 Jul 30, 2021 2 years, 11 months 2
pre-trained model tatu96 Jul 30, 2021 2 years, 11 months 1
Results LB KhanhVu Jul 29, 2021 2 years, 11 months 2
Train set Full Challenge Phase hieuhthh Jul 29, 2021 2 years, 11 months 3
Metadata wiseking Jul 29, 2021 2 years, 11 months 3
Chính thức khởi động Giai đoạn Về đích - Public Test aicovidvn115m-organizers Jul 29, 2021 2 years, 11 months 1
New dataset vòng về đích oggyfaker Jul 28, 2021 2 years, 11 months 2
Submit kết quả public test benht33 Jul 27, 2021 2 years, 11 months 2
Khảo sát về nhu cầu nhận hỗ trợ từ AWS Vietnam aicovidvn115m-organizers Jul 24, 2021 2 years, 11 months 1
Thông báo thay đổi lịch trình Giai đoạn Về đích aicovidvn115m-organizers Jul 16, 2021 2 years, 12 months 1
Form Khảo sát rời lịch vòng thi Về đích aicovidvn115m-organizers Jul 15, 2021 3 years 1
Form Khảo sát Giai đoạn Khởi động aicovidvn115m-organizers Jul 12, 2021 3 years 1
Dùng Private Test cho Unsupervised Learning benht33 Jul 08, 2021 3 years 2
Lời mời tham dự Sự kiện Tổng kết và Thuyết trình giải pháp - Giai đoạn Khởi động aicovidvn115m-organizers Jul 08, 2021 3 years 1
Thông báo dành cho Top 3 và Top 30 của Giai đoạn Khởi động aicovidvn115m-organizers Jul 05, 2021 3 years 1
Announcement on Extended Submissions - Thông báo Mở cổng nộp Kết quả aicovidvn115m-organizers Jul 03, 2021 2 years, 11 months 4
Xin chào, cảm ơn và 1 vài góp ý tonypham Jul 02, 2021 3 years 2
Giới tính quan trọng hơn tiếng ho VuiChoiCoThuong Jul 01, 2021 3 years 5
Tình trạng bộ train data jackha0508 Jul 01, 2021 3 years 2
Warm-up Private Test phase is now released aicovidvn115m-organizers Jun 29, 2021 3 years 1
Lỗi hệ thống jackha0508 Jun 28, 2021 3 years 4
QA: Xử lí data training. meoconxinhxan Jun 26, 2021 3 years 4
QA: Submit kết quả như thế nào ? fakerphan Jun 25, 2021 3 years 3
Điểm 100% VuiChoiCoThuong Jun 23, 2021 3 years 2
Về tập test của vòng khởi động nktoan Jun 23, 2021 3 years 4
Lập nhóm lhduc94 Jun 23, 2021 3 years 2
Sử dụng data ngoài khoa3101 Jun 23, 2021 3 years 7